Sdružení pro oceňování kvality

Aktivity pro podporu rozvoje organizací a firem působících v České republice

Úvodní stránka  /  Národní cena kvality ČR  /  Národní ceny kvality v Evropě a ve světě
Národní ceny kvality v Evropě a ve světě PDF 
sekce2
  • udělovány prezidenty, premiéry nebo hlavami monarchií
  • udělovány v Japonsku od. r. 1951, v USA od r 1987 (stanovena zákonem)
  • Evropská cena za kvalitu od r. 1992
  • žádná česká firma dosud neuspěla v Evropské ceně za kvalitu (na rozdíl od Maďarska, Ukrajiny,...)

Vědomí potřeby zvyšování konkurenční schopnosti národních ekonomik jako nezbytného předpokladu vyváženosti bilance zahraničního obchodu vedlo vlády mnoha zemí k tomu, že začaly hledat nevhodnější nástroje, které by motivovaly podnikatelskou sféru k větším aktivitám pro růst efektivnosti, nižším nákladům a lepším výsledkům při uspokojování jak domácích, tak i zahraničních zákazníků. Mnohdy byly tyto snahy vedeny i snahou obrátit pozornost domácích zákazníků na domácí produkci.

Jednou z možných cest se stalo zavedení národních cen kvality. V současné době existuje ve světě asi 90 programů národních cen kvality. Tyto jsou zavedeny a řízeny přímo vládami, nebo různými nevládními organizacemi za výrazné podpory vlád. Ceny předávají vítězům obvykle vysocí státní představitelé (kupříkladu ve Švédsku předává cenu švédský král, ve Francii prezident). Držitelé ceny se stávají výrazným příkladem k následování.

Dnes všeobecně nejznámější je americká Národní cena kvality Malcolma Baldrige, která vznikla zákonem Kongresu USA v roce 1987 (United States Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA). Cena se uděluje každoročně a vítězové jednotlivých kategorií ji přijímají z rukou prezidenta USA. Zájem státu na programech zlepšování ekonomických a obchodních výsledků podniků USA charakterizuje i skutečnost, že uvedený zákon ukládá vládě povinnost podílet se na řízení tohoto programu a jeho financování.

V Evropě je každoročně udělována nevládní organizací EFQM (Evropská nadace pro management kvality) za podpory Evropské komise a ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu (EOQ) Evropská cena za kvalitu (European Quality Award).

Soutěž o Evropskou cenu za kvalitu (EQA - European Quality Award) je od roku 1992 organizována každoročně v kategoriích: velké organizace, organizace veřejného sektoru a malé a střední podniky

Soutěže se účastní organizace, které naplňují prvky a kritéria modelu EFQM. Soutěžitelé zpracují a předloží sebehodnotící zprávu. Ta je nezávisle hodnocena mezinárodní skupinou 4-6 hodnotitelů, kteří musí dojít ke konsensu a stanovit bodový výsledek. V případě dobrého výsledku probíhá ověření podstatných faktů na místě. Hodnotící porota potom vybírá nejlepší organizace, kterým jsou udělovány Evropské ceny kvality.

Vyhodnocování organizace podle kritérií modelu EFQM je výrazně exaktní. Je posuzována míra plnění 25 subkritérií předpokladů (každé ze sedmi hledisek) a 8 subkritérií výsledků (každé z pěti hledisek) a to v rozpětí 0-100%. Výsledky jsou za použití matematického mechanizmu přepočítávány na body. Maximální bodový zisk je 1000 a za vynikající výsledky jsou považovány zisky nad hranicí 500 bodů. Kritéria této ceny jsou v různých modifikacích aplikována v mnoha evropských zemích při realizaci národních cen za kvalitu.

Bill Clinton na...
Bill Clinton na...
Britská princez...
George Bush na ...
George Bush na ...
George Bush na ...
George Bush na ...

 

Zainteresované strany:

logo-csjlogo-npk

Zasílání informací na email
Zadejte svůj email:

Víte že

Vláda ČR přijala usnesení k naplňování Národní politiky kvality

usneseni-2016-06-15

 

Záštitu nad 16. ročníkem programu Listopad - Měsíc kvality v České republice 2016 převzali:

2016-zastita 1 maly

2016-zastita 2 maly

2016-zastita 3 maly

2016-zastita 4 maly

2016-zastita 5 maly